• Slider 6
  • Slider 7

Jak oblicza się zachowek i ile on wynosi?

  • sekretarka przy biurku

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu ochronę najbliższych członków rodziny spadkodawcy przed całkowitym pozbawieniem dziedzictwa. Obliczanie zachowku oraz określanie jego wysokości jest procesem złożonym, wymagającym dokładnego zrozumienia przepisów prawa i specyfiki konkretnego przypadku. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis, jak oblicza się zachowek i ile on wynosi.

Podstawy prawne obliczania zachowku

Podstawą prawną do obliczania zachowku są przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, uprawnieni do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeżeli byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Zachowek wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, a w przypadku osób niepełnoletnich i trwale niezdolnych do pracy – dwie trzecie wartości tego udziału.

Obliczanie masy spadkowej

Pierwszym krokiem w obliczaniu zachowku jest ustalenie wartości masy spadkowej, czyli całego majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Do masy spadkowej wlicza się nie tylko aktywa, takie jak nieruchomości, samochody, gotówka i inwestycje, ale również długi i zobowiązania spadkodawcy. Wartość masy spadkowej oblicza się poprzez zsumowanie wszystkich aktywów i odjęcie od nich wszystkich zobowiązań. Istotne jest, aby uwzględnić również darowizny dokonane przez spadkodawcę za jego życia, które mogą mieć wpływ na wysokość zachowku.

Ustalanie udziału spadkowego

Kolejnym etapem jest ustalenie, jaki udział w spadku przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku dzieci spadkodawcy, udział ten wynosi zazwyczaj równą część spadku, podzieloną między wszystkie dzieci. Jeśli spadkodawca miał małżonka, udział małżonka wynosi jedną czwartą spadku, a pozostałe trzy czwarte są dzielone między dzieci. W przypadku braku dzieci, spadek dzielony jest między małżonka a rodziców spadkodawcy.

Wysokość zachowku

Po ustaleniu udziału spadkowego, na podstawie którego oblicza się zachowek, można odpowiedziec na pytanie jak obliczyć zachowek. Zachowek wynosi połowę wartości tego udziału, a w przypadku osób niepełnoletnich lub trwale niezdolnych do pracy – dwie trzecie wartości. Przykładowo, jeśli udział spadkowy dziecka spadkodawcy wynosi 200 000 zł, zachowek wynosi 100 000 zł (połowa), a dla dziecka niepełnoletniego – 133 333 zł (dwie trzecie).

Dochody z zachowku

Uprawniony do zachowku może dochodzić swoich praw, zgłaszając roszczenie do spadkobierców testamentowych. Jeśli spadkobiercy nie wypłacą należnego zachowku, uprawniony może wnieść sprawę do sądu. Sąd wówczas dokładnie analizuje wartość spadku, darowizn oraz wszystkie inne aspekty mające wpływ na wysokość zachowku. Proces ten może być skomplikowany i wymagać wsparcia prawnika, który pomoże przeprowadzić niezbędne obliczenia i przygotować odpowiednie dokumenty.

Obliczanie zachowku to złożony proces, który wymaga dokładnej analizy przepisów prawa oraz specyfiki danego spadku. Dzięki temu uprawnieni do zachowku mają zapewnione prawo do części majątku spadkodawcy, co chroni ich przed finansową krzywdą i zapewnia sprawiedliwy podział dziedzictwa.